Polityka prywatności Stowarzyszenia Muszkieterowie Szpiku

Ponieważ przejrzystość i jawność działania  jest dla nas jedną z najważniejszych zasad, dlatego chcemy informować Was, w jakim celu zbierane są i przetwarzane Wasze dane osobowe oraz jakie w związku z tym przysługują Wam prawa.

Wprowadzone  przez nas rozwiązania, zarówno  techniczne, jak i organizacyjne zapewniają wysoki standard ochrony danych osobowych. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia nasze działania w celu ich ochrony. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Muszkieterów Szpiku działalności zobowiązujemy się do przestrzegania przedstawionej poniżej polityki prywatności, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych
 2. Dane osobowe Ofiarodawców, Podopiecznych, Wolontariuszy i Użytkowników przetwarzamy na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (”RODO”) i zgodnej z nim Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Potokiem 6/31, 30-830 Kraków identyfikująca się numerami:                  NIP: 6793230932, REGON:  520918818.

 

 1. Zbieranie danych osobowych
 2. Dane osobowe zbieramy poprzez formularze: wniosek o przyjęcie do grona Podopiecznych Stowarzyszenia, zgłoszeniowy dla wolontariuszy, podpisu petycji, kontaktowy i wpłaty na stronach www.muszkieterowieszpiku.pl.
 3. Dane osobowe zbieramy również na podstawie danych z dokonanych przelewów bankowych oraz danych z Ministerstwa Finansów (w przypadku podatników przekazujących nam 1% i udostępniających swoje dane osobowe naszego stowarzyszenia).
 4. W przypadku poleceń zapłaty oraz deklaracji przekazania składki pracowniczej (payroll) przetwarzamy dane pozyskane nam na podstawie wypełnionych formularzy lub danych przekazanych za zgodą Ofiarodawców przez ich pracodawców.

 

III. Rodzaje przetwarzanych danych

 1. Przetwarzamy następujące zgromadzone w naszej działalności dane: imiona, nazwiska, płeć, e-mail, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, numer konta bankowego i miejsce pracy (w przypadku przekazywania składki pracowniczej), data urodzenia, PESEL, dane rodziców, opiekunów prawnych (w odniesieniu do Podopiecznych).
 2. W przypadku Podopiecznych przetwarzamy również informacje dotyczące stanu zdrowia Podopiecznego oraz jego wizerunek, na podstawie zgody udzielonej we wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Stowarzyszenia oraz podpisanej Umowy.
 3. Analizujemy otwieralność oraz efektywność przesyłanej Ofiarodawcom i innym Odbiorcom korespondencji elektronicznej i papierowej, by jak najlepiej dopasować do preferowanego przez nich kontaktu ..

 

 1. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych
 2. Stowarzyszenie przetwarza zgromadzone dane osobowe, aby:
 • procedować darowizny finansowe Ofiarodawców przekazane za pośrednictwem strony www.muszkieterowieszpiku.pl, tradycyjnych przelewów bankowych, składek pracowniczych, poleceń zapłaty, a także odpisów 1% podatku;
 • obsługiwać przekazywane darowizny rzeczowe oraz usługi;
 • dziękować Ofiarodawcom za okazaną pomoc i wsparcie;
 • przekazywać informacje dotyczące prowadzonych działań Darczyńcom i upoważnionym Odbiorcom ;
 • odpowiadać na wiadomości przesłane poprzez formularze kontaktowe na stronach www.muszkieterowieszpiku.pl
 • podejmować współpracę z Wolontariuszami;
 • realizować postanowienia Umów podpisywanych z Podopiecznymi;
 • informować o bieżących potrzebach Podopiecznych i zachęcać do włączenia się do pomocy poprzez wsparcie materialne, usługowe oraz aktywistyczne;
 • móc przechowywać historię przekazywanych darowizn oraz udzielanej pomocy i wsparcia;
 • kontaktować się z wszystkimi Odbiorcami w preferowany przez nich sposób;
 • tworzyć korespondencję dopasowaną do zainteresowań i preferencji Odbiorców;
 • zapraszać na organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia;
 • wypełniać prawne zobowiązania, w tym księgowe i podatkowe.
 1. W przypadku Ofiarodawców, którzy nie wyrazili zgody na przesyłanie im przez nas korespondencji, ich dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia przez nas obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym ordynacji podatkowej.
 2. Jeżeli Ofiarodawca, Podopieczny, Wolontariusz bądź inne osoby udzieliły zgodę na przetwarzanie danych, ich dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez nich takiej zgody lub do czasu zgłoszenia przez ich sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas ich danych.

 

Dzięki temu Ofiarodawcy mogą przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób.    W celu przekazania darowizny za pośrednictwem tych operatorów, nasze Stowarzyszenie przekazuje dane osobowe do ich serwisów. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do działań niezbędnych do poprawnego dokonania procesu płatności elektronicznej.

4.W przygotowaniu korespondencji drukowanej pomagają nam agencje reklamowe. W przypadku współpracy z tymi usługodawcami następuje powierzenie danych na podstawie zawartej umowy i nie następuje wykorzystywanie danych osobowych do innych celów niż wysłanie do odbiorców korespondencji. Dane powierzane to: imiona, nazwiska, adres pocztowy, płeć.

 

 1. Uprawnienia dotyczące danych osobowych
 2. Prawo dostępu do danych – każdemu przysługuje prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy jego dane osobowe, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji na temat celów ich przetwarzania, na podstawie art. 15 RODO.
 3. Prawo żądania sprostowania danych – każdemu przysługuje prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne, na podstawie art. 16 RODO.
 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – każdemu przysługuje prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania, na podstawie art. 17 RODO.
 5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – każdemu przysługuje prawo żądania od nas nieprzetwarzania jego danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
 6. Prawo do przenoszenia i wglądu do danych – każdemu przysługuje prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także prawo do przekazania ich innemu administratorowi, na podstawie art. 20 RODO.
 7. Prawo wniesienia sprzeciwu – każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych, na postawie art. 21 RODO.
 8. Prawo wycofania zgody – każdemu przysługuje prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy jego dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

 

 1. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych
 2. W celu realizacji wyżej przedstawionych uprawnień, przekazania nam zastrzeżeń lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych, skontaktujcie się z nami, korzystając z adresu biuro.muszkieterowieszpiku.pl, dzwoniąc na numer 605 530 540 lub wysyłając korespondencję na adres: Stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku, ul. Nad Potokiem 6/31, 30-830 Kraków.
 3. Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie art. 77 RODO.